Home Administrative Staff

Administrative Staff

CHEN Feng
CHEN Feng
  Director of Administration office
HU Tian
HU Tian
Professional Course Coordinator  
JIN Yixiang
JIN Yixiang
  Academic & Administration Coordinator
TAN Yudong
TAN Yudong
  Admission, Communication & Cultivation Coordinator
Ding Danni
Ding Danni
Public Compulsory Course Coordinator  
Yang Jing
Yang Jing
 General Student Affair Coordinator 
Li Shuangshuang
Li Shuangshuang
Student Affair Coordinator