Home Administrative Staff

Administrative Staff

CHEN Feng
CHEN Feng
Director of Administration office
HU Tian
HU Tian
Professional Course Coordinator
JIN Yixiang
JIN Yixiang
Academic & Administration Coordinator
TAN Yudong
TAN Yudong
Admission, Communication & Cultivation Coordinator
Ding Danni
Ding Danni
Public Compulsory Course Coordinator
Yang Jing
Yang Jing
General Student Affair Coordinator
LI Shuangshuang
Li Shuangshuang
Student Affair Coordinator
MA Rong
MA Rong
Scientific Research and Informatization Coordinator