Home Administrative Staff

Administrative Staff

CHEN Feng
CHEN Feng
Director of Administration office
HU Tian
HU Tian
Professional Course 
JIN Yixiang
JIN Yixiang
Administrative Affairs & Organization of Academic Conferences
TAN Yudong
Admission, Communication & Cultivation 


Yang Jing
YANG Jing
Public Compulsory Course 

LI Shuangshuang
LI Shuangshuang
Student Affairs 
MA Rong
MA Rong
 Informatization